Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan Kool

ja.kool@home.nl
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt ruim 100 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 25 oktober 2020.
Eerstvolgende bijeenkomsten 2021:
27 februari, 5 juni, en 6 november.
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
Beleids- en werkplan Karl May Vereniging 2020

De Karl May Vereniging voor Nederland en België is opgericht in 2006 en heeft tot doel de vertaalde werken van de schrijver Karl May (1842 - 1912) in het Nederlandse taalgebied te ontsluiten en om het omvangrijke oeuvre en de schrijver te doen voortleven in de herinnering. Dankzij vele opeenvolgende vertalingen zijn de werken van Karl May tot het gedeelde culturele en literaire erfgoed gaan behoren van generaties van lezers in Nederland, waar met name zijn avonturenromans in massale oplagen tot in de jaren zeventig zijn uitgegeven en gelezen. Het schrijven van dit werkplan viel samen met de start van de coronacrisis. Dat betekent helaas dat niet alle voornemens van dit werkplan uitgevoerd zullen kunnen worden.

Ontmoeting en uitwisseling - De vereniging biedt haar leden in de eerste plaats mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling over de schrijver en zijn werken. Naast halfjaarlijkse en zeer levendige ledenbijeenkomsten, gecombineerd met een boekenmarkt, leesclub, voordrachten, filmvertoningen en discussie, is er veel onderling contact en presenteert de vereniging zich naar buiten middels een ledenblad, nieuwsbrieven, boeken, lezingen en artikelen in andere media. Incidenteel zijn er excursies naar musea en gedenkplaatsen in Duitsland.

Bestuur - De vereniging bestaat uit een onbezoldigd bestuur van 6 personen, te weten: Ger Tielen (voorzitter), Hans Boessenkool (secretaris), Jan Kool (penningmeester), Frits Roest, Jan Willem van der Jagt en Jurjen Wolters (leden). Het bestuur wordt ondersteund door een Commissie van Advies en Aanbeveling, bestaande uit: Arjo Klamer (Hoogleraar Economie Kunst en Cultuur), Ton Naaijkens (hoogleraar Duitse Letterkunde en Vertaalwetenschappen), Arno Kuipers (Collectiespecialist Nederlandse Taal en Letterkunde bij de Koninklijke Bibliotheek), Gregor Seferens (de bekende Mulisch-vertaler Nederlands-Duits) en tot voor kort Maarten van Diggelen († 23 mei 2020)

Bibliografisch onderzoek en publicaties - In de Karl May Vereniging werken bestuursleden en actieve leden zelf mee aan bibliografisch onderzoek naar de in Nederland verschenen en vertaalde werken en onderzoek naar de schrijver als persoon. De neerslag in de vorm van artikelen, boekbesprekingen en analyses komt terecht in het halfjaarlijks verschijnende tijdschrift De Witte Bison (waarvan begin 2020 27 nummers waren verschenen) en regelmatig verschijnende nieuwsbrieven, alsmede in lezingen en voordrachten. Daarnaast verzorgt de vereniging de heruitgave van werken, die ooit in feuilletonvorm zijn verschenen en van werken die niet eerder werden vertaald en uitgegeven in de Nederlandse taal. In 2019 verscheen onder de titel Karl May in de lage landen een omvangrijke tweede druk van de Karl May bibliografie. Het geheel omvat intussen een omvangrijk en literatuur-historisch interessant oeuvre waarmee de vereniging zich profileert als een van de meest actieve literaire verenigingen van Nederland.

Voor het jaar 2020 staan de volgende bijzondere uitgaven op stapel:

* Een nieuwe literaire vertaling en uitgave van Winnetou I verzorgd door Uitgeverij IJzer in partnerschap met de Karl May Vereniging. De gerenommeerde vertaalsters Elly Schippers en Josephine Rijnaarts verzorgen de vertaling. De presentatie ervan wordt verwacht in het najaar.

* Heruitgave roman De verloren Zoon (of de Vorst der Ellende) uit ca.1890, deel 5. Hiermee is de unieke reeks van bijna 1800 pagina’s tekst compleet. Een must-have voor verzamelaars en bibliofielen.

* Eerste Nederlandstalige vertaling van de roman Ardistan en Djinnistan (1910). Een door pionier Klaas van IJken verzorgde samenvattende vertaling van dit werk is door Jan Willem van der Jagt aanzienlijk uitgebreid, zorgvuldig geredigeerd en voorzien van prachtige illustraties van Josef Ulrich. Ook dit boek is een must-have en verdient een plekje in onze literatuurgeschiedenis.

* Verder wordt gewerkt aan een facsimile uitgave van de roman Gered door de haaien en andere (gebundelde) vertalingen van Gomarius Mes, ingeleid door Jan Aarts, alsmede de eerste Nederlandse boekuitgave van Baron en Schoorsteenveger (Wanda).

Mini-symposium - De Karl May Vereniging is van plan de presentatie van de nieuwe en literaire vertaling van Winnetou in het najaar te combineren met een mini-symposium waaraan prof. dr. Helmut Schmiedt, auteur van Die Winnetou-Trilogie, zijn medewerking reeds heeft toegezegd.

Ook in 2020 werkt de Karl May Vereniging in bredere verbanden mee aan het bewerkstelligen van aandacht voor de geschiedenis en culturele impact van literatuur en voor het behoud en toegankelijkheid ervan. Dit tegen de achtergrond van maatschappelijke trends van ontlezing, de teloorgang van ons literaire erfgoed, de hegemonie van de Engelse taal en het wegkwijnen van onderwijs in andere talen, met name Duits, de taal waarin Karl May zijn oeuvre heeft geschreven.

In het verlengde hiervan en gelet op de vergrijzing van het ledenbestand liggen activiteiten om op langere termijn complete particuliere verzamelingen van Karl May boeken veilig te stellen door overdracht aan leden van de volgende generaties en aan museale instellingen. Dit doen we samen met andere literaire verenigingen en de Koninklijke Bibliotheek. Hierbij zien we een accentverschuiving optreden naar de latere en meer symbolische werken van Karl May en die 'andere en minder bekende kant' van de schrijver die zijn literaire werk in zijn laatste jaren in het teken zette van verzoening en vrede tussen religies en volkeren.

De Karl May Vereniging heeft Statuten van 9 december 2008 en staat geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 20148588. Het fiscale nummer is: 820328777. De contributie
voor leden bedraagt
€ 20 per jaar. Contact kan worden gelegd via de website www.karl-may-vereniging.nl of het emailadres van de
secretaris jboessenkool@home.nl.